Javni natečaj za prijavo raziskovalnih nalog 34. srečanja »MLADI ZA CELJE 2012«

MESTNA OBČINA CELJE

Oddelek za družbene dejavnosti

R A Z P I S U J E

javni natečaj za prijavo raziskovalnih nalog,

ki bodo predstavljene na 34. srečanju mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev

»MLADI ZA CELJE« aprila 2012.

 

I. POGOJI NATEČAJA 

K sodelovanju vabimo mlade raziskovalce in mentorje z osnovnih in srednjih šol Mestne občine Celje.

Pravico do sodelovanja na 34. srečanju mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev »MLADI ZA CELJE« imajo vsi učenci od vključno 6. razreda osnovne šole naprej in srednješolci, ki bodo izdelali raziskovalno nalogo v letošnjem šolskem letu.

II. PRIJAVE 

Vsi, ki želijo aktivno sodelovati na 34. srečanju mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev, morajo upoštevati naslednja p r a v i l a:

1. Oddati PREDPRIJAVO do 14. novembra 2011 na elektronskem obrazcu, ki je objavljen na spletni strani projekta www.mladizacelje.si . 

2. Potrditi KONČNO PRIJAVO do 20. januarja 2012 na elektronskem obrazcu,  ki je objavljen na spletni strani projekta www.mladizacelje.si. 

3. Oddati RAZISKOVALNE NALOGE osnovnošolcev vključno z izjavo avtorjev in mentorjev o seznanjenosti z razpisnimi pogoji, o urejenih avtorskih pravicah in dovoljenjem za javno objavo rezultatov do 12. marca 2012.

4. Oddati RAZISKOVALNE NALOGE srednješolcev vključno z izjavo avtorjev in mentorjev o seznanjenosti z razpisnimi pogoji, o urejenih avtorskih pravicah in dovoljenjem za javno objavo rezultatov do 19. marca 2012.

5. Raziskovalna naloga mora biti oddana v tiskani in elektronski obliki (CD oz. DVD).

6. Ob oddaji raziskovalne naloge se odda povzetek za bilten »MLADI ZA CELJE

2012«. 

7. Avtor naloge mora sodelovati na srečanju z javnim zagovorom (od 10 do 15 min).

8. Šole morajo pred oddajo same opraviti izbor raziskovalnih nalog.

9. Z raziskovalno nalogo lahko avtorji sodelujejo na tekmovanju »MLADI ZA CELJE« in na katerem koli državnem ali mednarodnem tekmovanju po kriterijih, ki jih določi organizator.

10. Pri eni raziskovalni nalogi smejo kot avtorji sodelovati najv 3 učenci oziroma dijaki.


11. Raziskovalne naloge pošljite na naslov:

MESTNA OINA CELJE Oddelek za družbene dejavnosti Trg celjskih knezov 9

3000 CELJE

Vse dodatne informacije dobite pri Željku Ciglerju na tel. št.: 03 42 65 852 oz. elektronskem naslovu zeljko.cigler@celje.si 

III. PREDSTAVITEV RAZISKOVALNIH NALOG 

Javni zagovor raziskovalnih nalog za učence osnovnih šol bo 5. aprila 2012

na OŠ Hudinja, Mariborska 125, Celje.

Javni zagovor raziskovalnih nalog za dijake srednjih šol bo 12. aprila 2012

na Šolskem centru Celje, Pot na Lavo 22, Celje.

IV. NAGRADA 

Najboljše avtorje - raziskovalce 34. srečanja bo Mestna občina Celje nagradila z izletom maja 2012.

V. DOSTOPNOST RAZISKOVALNIH NALOG 

Raziskovalne naloge so shranjene v Osrednji knjižnici Celje in so javno dostopne. Naloge, nastale po letu 2005, so v polnem besedilu dostopne v bazi COBISS

in na spletnem naslovu www.knjiznica-celje.si/raziskovalne, nastale po 2010 pa tudi na spletni strani projekta www.mladizacelje.si. 

Srečko Maček                                                                                  Polona Ocvirk predsednik Komisije                                                                                                          vodja Oddelka za Mladi za Celje     družbene dejavnosti